Aktualności

Pomagamy kobietom z Ukrainy znaleźć w Polsce pracę adekwatną do ich kompetencji!


Szukasz stałej pracy w Polsce? Chciałabyś pracować na podobnym stanowisku jak w Ukrainie? A może kończysz studia w Polsce i chcesz tu zostać? Jeśli znasz język polski lub angielski w stopniu komunikatywnym, jesteś gotowa na udział w programie stacjonarnym lub online i chcesz poznać potrzeby pracodawców, by lepiej dopasować do nich swój profil zawodowy, koniecznie dołącz do nas! Udział w programie jest bezpłatny.TEN KURS JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:

1. Jesteś z Ukrainy i szukasz stałej pracy w Warszawie lub okolicach
2. Potrzebujesz wsparcia i mentoringu, by odnaleźć się na polskim rynku pracy
3. Chcesz się uczyć i dalej rozwijać swoje kompetencje cyfrowe
4. Masz czas na kurs stacjonarny (około 2 miesięcy – 6 spotkań stacjonarnych, które odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu) lub kurs online
5. Znasz język polski i/lub angielski w stopniu komunikatywnym


DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?

1. Poznasz oczekiwania i potrzeby pracodawców w Polsce
2. Przygotujesz profesjonalne CV i będziesz mogła wziąć udział w otwartych rekrutacjach prowadzonych przez firmy z naszej sieci
3. Otrzymasz wsparcie doradców zawodowych oraz osób prowadzących zajęcia
4. Otrzymasz certyfikat ukończenia programu
5. Uzyskasz dostęp do zasobów edukacyjnych, profesjonalnych kursów i certyfikatów Microsoft
6. Zwiększysz swoje szanse na zdobycie ciekawej pracy na godnych warunkach i dalszy rozwój zawodowy
7. Zapewnimy opiekę Twoim dzieciom w trakcie zajęć stacjonarnych


JAK WYGLĄDA REKRUTACJA DO PROGRAMU STACJONARNEGO?

1. Kliknij TU i wypełnij krótką ankietę, która pozwoli nam lepiej poznać Twoje doświadczenie zawodowe i oczekiwania względem programu.
2. Drugi etap to rozmowa, na której zapytamy Cię o motywacje i poznamy Twoją znajomość języka polskiego i/lub angielskiego.

3. Ostatni etap to podpisanie umowy, w której określimy wzajemne zobowiązania. Udział w programie jest bezpłatny, jednak wymaga zaangażowania czasowego – zależy nam na tym, by wszystkie osoby, które się do niego dostaną, ukończyły go i znalazły zatrudnienie.


JAK WYGLĄDA REKRUTACJA DO PROGRAMU ANGLOJĘZYCZNEGO ONLINE?

1. Kliknij TU i zarejestruj się na stronie Upwardly Global
2. Uzupełnij swoje CV.

3. Poczekaj na kontakt job coacha, który powie Ci, jakie są kolejne kroki i z jakich materiałów, szkoleń lub wsparcia możesz skorzystać.


JAK BĘDZIESZ PRACOWAĆ?

Program stacjonarny składa się ze spotkań warsztatowych w kameralnych grupach (około 15-osobowych) i trwa około 2 miesięcy – 6 spotkań stacjonarnych (nie częściej niż raz w tygodniu). W tym czasie dowiesz się, jak poruszać się na polskim rynku pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne i profil na Linkedin. Dowiesz się też, jak radzić sobie w środowisku polskich i międzynarodowych firm, jakie zasady w nich obowiązują i jakie są polskie przepisy prawa pracy.
Zrealizujesz program szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na profesjonalnej platformie Microsoft i uzyskasz możliwość zdobycia cenionych na rynku certyfikatów. Program będzie dostosowany zarówno do Twoich umiejętności jak i oczekiwań pracodawców. Po ukończeniu programu będziesz mieć większe szanse na znalezienie wymarzonej pracy.
Poznasz osoby w podobnej sytuacji, z którymi będziesz mogła wymieniać się doświadczeniami i wspierać wzajemnie.
W programie online wszystkie kursy, materiały i wsparcie job coacha otrzymasz drogą elektroniczną.


O CZYM BĘDĄ ZAJĘCIA?

W trakcie programu będziesz mieć kontakt z naszą mentorką oraz doradcami zawodowymi i trenerami, którzy pomogą Ci m.in. stworzyć profesjonalne CV, profil na LinkedInie, zaproponują ścieżkę szkoleń dostosowanych do Twoich dotychczasowych doświadczeń i możliwości oraz będą Cię wspierać w trakcie procesu rekrutacyjnego, pomogą Ci również przygotować się do rozmów z pracodawcami.

Dodatkowo będzie możliwość udziału w zajęciach językowych i dotyczących kultury pracy w Polsce oraz w szkoleniach dotyczących oprogramowania i narzędzi cyfrowych wymaganych na danym stanowisku przez potencjalnych pracodawców.


HARMONOGRAM

Spotkania stacjonarne będą odbywać się nie częściej niż jeden raz w tygodniu. Jedno spotkanie będzie trwało ok. 3 godzin. W trakcie trwania kursu będziesz mogła wziąć udział również w kursach oraz spotkaniach online - wówczas sama będziesz decydować jak dużo czasu na nie poświęcić.


FAQ

1. Czy udział w programie jest płatny?
Nie, udział w programie My Digital Life jest bezpłatny.

2. Dlaczego muszę podpisać umowę, by wziąć udział w programie?
Udział w programie wymaga poświęcenia określonego czasu na spotkania stacjonarne i online. Zależy nam na tym, by wszystkie uczestniczki były tego świadome, zanim do niego przystąpią. Dzięki temu unikniemy rezygnacji z udziału w trakcie jego trwania i więcej osób znajdzie pracę.

3. Ile czasu tygodniowo będę musiała poświęcić na uczestnictwo w kursie?
Jedno spotkanie stacjonarne trwa 3 godziny i będzie odbywać się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Oczywiście możesz poświęcić więcej czasu na naukę, pracę własną i spotkania online, których harmonogram zostanie ustalony z uczestniczkami danej grupy w trakcie trwania programu.

4. Czy program gwarantuje znalezienie pracy?
Udział w programie gwarantuje możliwość udziału w rekrutacjach prowadzonych przez pracodawców z naszej sieci i spoza niej. Pomożemy Ci wybrać ogłoszenia dopasowane do Twoich kompetencji i doświadczenia. Przygotujemy Cię do procesu rekrutacyjnego i będziemy w nim wspierać. Dzięki naszym szkoleniom uzupełnisz ewentualne luki w wiedzy lub umiejętnościach. Jednak wynik rekrutacji i otrzymanie pracy ostatecznie zależy od Ciebie.

5. Gdzie odbywają się spotkania stacjonarne?
Spotkania stacjonarne będą odbywać się w centrum Warszawy lub okolicznych gminach - w zależności od grupy, do której dołączysz. O wszystkich szczegółach poinformujemy Cię w trakcie rekrutacji.

We are helping Ukrainian women find a job that matches their competencies!

Are you looking for a job similar to the one you had back in Ukraine? Or are you completing your studies in Poland and planning to stay here? If you speak Polish or English at a communicative level, are willing to participate in offline or online program, and want to learn about the needs of employers to match their job profiles, you should join us! Participation in the program is free of charge.


THIS COURSE IS FOR YOU IF:

1. You come from Ukraine and are looking for a full-time job in and around Warsaw
2. You need support and mentoring to find your place in the Polish labor market
3. You want to keep learning and developing your digital literacy
4. You have time for a stationary course (about 2 months - 6 face-to-face meetings, which take place no more than once a week) or an online course
5. You speak Polish and/or English at a communicative level


WHY SHOULD I JOIN?

1. You will learn about the needs and expectations of Polish employers
2. You will draw up a professional CV and will be able to take part in open recruitment conducted by businesses from our network
3. You will get the support of job coaches and our instructors
4. You will get a certificate of completion of our program
5. You will gain access to educational resources, professional courses and obtain certificates from Microsoft
6. You will increase your chances of getting an exciting job on decent terms to further develop your career
7. We will provide care for your children during the meetings


HOW DOES OUR RECRUITMENT WORK? OFFLINE PROGRAM

1. In the beginning, we will ask you to click HERE and fill out a brief questionnaire which will help us learn more about your work experience and expectations towards the program.
2. The second stage is an interview, during which we will ask about your goals and learn about your Polish and/or English language skills.

3. The last stage is signing an agreement, in which we will specify our mutual obligations. Participation in the program is free of charge, but it requires time commitment - we want to ensure that all of our participants finish the program and find employment.


HOW DOES OUR RECRUITMENT WORK? ONLINE PROGRAM IN ENGLISH

1. Click HERE and register at Upwardly Global
2. Complete your CV.

3. Wait for the job coach to contact you, who will tell you what the next steps are and what materials, training or support you can use.


HOW WILL YOU LEARN?

The stationary program consists of workshop meetings in small groups (about 15 people) and lasts about 2 months - 6 stationary meetings (not more than once a week). During this period, you will learn how to navigate the Polish labor market, draw up application papers and create a LinkedIn profile. You will also learn how to get around the field of Polish and international businesses, their internal rules, and about Polish labor law.
You will complete a training program in the field of digital competences on a professional Microsoft platform and you will get the opportunity to obtain certificates valued on the market. After completing the program, you will have a better chance of finding your dream job.
You will meet other individuals in a similar situation with whom you can exchange experiences and mutually support one another.
In the online program, you will receive digital access to all courses, materials and job coach support.


WHAT ARE THE MEETINGS ABOUT?

During the program you will have contact with our mentor as well as career advisors and trainers who will help you, among others, create a professional CV, profile on LinkedIn, propose a training path tailored to your previous experience and capabilities and support you during the recruitment process, they will also help you prepare for interviews with employers.
In addition, it will be possible to participate in language and work culture classes in Poland, as well as training in software and digital tools required for a given position by potential employers.


SCHEDULE

In-person meetings will be held no more than once a week. One meeting will last about 3 hours. Throughout the course, you will also be able to participate in online meetings, in which case you will decide how much time you want to dedicate to them.


FAQ

1. Is there a participation fee?
No, participation in the My Digital Life program is free of charge.

2. Why do I need to sign an agreement to participate in the program?
Participation in our program requires dedicating a specific amount of time to on-site and online meetings. It is important to us that all participants are aware of that before the program starts. It will help us avoid withdrawals over its duration and enable more people to find employment.

3. How much time do I need to spend weekly to keep up with the course?
One stationary meeting lasts 3 hours and will take place once a week or once every two weeks. Of course, you can devote more time to study, self-work and online meetings, the schedule of which will be agreed with the participants of a given group during the program.

4. Does the program guarantee finding employment?
Participation in our program guarantees the possibility to participate in the recruitment carried out by employers from our network and beyond. We will help you choose the offers which match your competencies and experience. We will help you prepare for recruitment and support you in the process. Thanks to our workshops you will make up for potential blanks in your knowledge and skills. The results of the recruitment and eventual employment, however, ultimately depend on you.

5. Where do the on-site meetings take place?
The on-site meetings will take place in the center of Warsaw or the surrounding municipalities - depending on the group you decide to join. We will inform you about the details during the recruitment.